logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

ÁREES DE GOVERN I DELEGACIONS


Per decret de l'Alcaldia-Presidència número 31/2015, de data 17 de juny de 2015, modificat pel decret número 4/2016, de data 19 de gener de 2016,  decret 1300/2017, de 16 de juny de 2017, i decret 1394/2017, de 26 de juny de 2017, i de conformitat amb allò establit en els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en els termes en què ha sigut modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, i en els articles 43 i concordants del vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, s’atorga a les senyores i senyors regidors/ores que seguidament s’indiquen les delegacions d’àrees i subàrees que també s’expressen, amb indicació de les matèries que cada una d’elles comprenen i el caràcter que revestixen, i a les que s’extén la delegació que es conferix.

La delegació genèrica atorgada a favor de les senyores regidores i senyors regidors, de conformitat amb el que es disposa en l’article 43, apartats 3 i 4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, inclou la facultad de dictar, en l’àmbit delegat, els corresponents actes administratius de tràmit o definitius i d’execució amb afecció a tercers.

Es delega en els regidors responsables de cada àrea principal la firma dels decrets corresponents a les matèries asignades, excepte les delegades en la Junta de Govern Local, sense perjudici de les facultats dels regidors responsables de les subàrees relatives a la realització de propostes, confirmació de factures, tramitació de permisos i llicències, i altres actes de tràmit.

L’alcalde-president gestionarà directament les matèries relatives a les àrees i serveis que no han sigut objecte d’expressa delegació.

DELEGACIONS
 ÀREA D'ALCALDIA.
        1).- ALCALDIA I COMUNICACIÓ.
        2).- SEGURETAT I PROJECTES URBANÍSTICS.
        3).- SALUT.
 ÀREA DE BENESTAR SOCIAL.
        1).- CULTURA I ESPORTS.
        2).- SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D'IGUALTAT.
 ÀREA D'ECONOMIA I MEDI AMBIENT.
        1).- ECONOMIA, HISENDA I JOVENTUT.
        2).- MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I CONSUM.
 ÀREA DE FESTES, TURISME I CULTURA..
        1).- FESTES, TURISME, COMERÇ I PATRIMONI.
        2).- EDUCACIÓ I INFÀNCIA.
 ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS I GESTIÓ DEL TERRITORI.
        1).- SERVEIS PÚBLICS I GESTIÓ DEL TERRITORI.
        2).- MODERNITZACIÓ, RÈGIM INTERIOR, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA.
 ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I TREBALL.

 

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira